Top 20 # Xem Nhiều Nhất Bệnh Ung Thư Sinh 12 / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Mgwbeautypageant.com

Trắc Nghiệm Sinh Học 12 / 2023

A. Bệnh dễ biểu hiện ở nam giới hơn là nữ giới C. Mẹ mang gen bệnh dị hợp tử sẽ biểu hiện ở một nửa số con trai

B . Bệnh chỉ biểu hiện ở nam giới, không biểu hiện ở nữ giới D. Nữ chỉ biểu hiện khi gặp trạng thái đồng hợp

A . Bệnh mù màu B. Bệnh teo cơ C. Bệnh máu khó đông D. Hội chứng 3X

3. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng về trường hợp đồng sinh khác trứng?

A. Đồng sinh khác trứng luôn khác kiểu gen nhưng có thể cùng giới tính

B. Trẻ sinh đôi khác trứng có thể cùng là nam, cùng là nữ hoặc một nam một nữ

C . Đồng sinh khác trứng luôn cùng giới tính, nhưng biểu hiện các tính trạng khác nhau

D. Trẻ đồng sinh khác trứng khả năng mắc các bệnh di truyền là khác nhau

di truyền học ng−ời 1. Đặc điểm nào d−ới đây không phải là do gen lặn liên kết với NST giới tính X ở ng−ời? A. Bệnh dễ biểu hiện ở nam giới hơn là nữ giới C. Mẹ mang gen bệnh dị hợp tử sẽ biểu hiện ở một nửa số con trai B . Bệnh chỉ biểu hiện ở nam giới, không biểu hiện ở nữ giới D. Nữ chỉ biểu hiện khi gặp trạng thái đồng hợp 2. Bệnh di truyền nào d−ới đây cho phép ng−ời bệnh sống một cuộc sống gần nh− ng−ời bình th−ờng? A . Bệnh mù màu B. Bệnh teo cơ C. Bệnh máu khó đông D. Hội chứng 3X 3. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng về tr−ờng hợp đồng sinh khác trứng? A. Đồng sinh khác trứng luôn khác kiểu gen nh−ng có thể cùng giới tính B. Trẻ sinh đôi khác trứng có thể cùng là nam, cùng là nữ hoặc một nam một nữ C . Đồng sinh khác trứng luôn cùng giới tính, nh−ng biểu hiện các tính trạng khác nhau D. Trẻ đồng sinh khác trứng khả năng mắc các bệnh di truyền là khác nhau 4. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng về tr−ờng hợp đồng sinh cùng trứng? A. Trẻ đồng sinh cùng trứng luôn cùng kiểu gen, cùng giới tính B. Trẻ đồng sinh cùng trứng khả năng mắc các bệnh di truyền là nh− nhau C. Trẻ đồng sinh cùng trứng có thể cùng là nam hoặc cùng là nữ D. Trẻ đồng sinh cùng trứng luôn cùng giới tính, cùng biểu hiện các tính trạng nh− nhau 5. Nếu bố mẹ cùng mang cặp gen dị hợp với chứng bạch tạng thì khả năng cỏc con sinh ra mắc bệnh này là: A . 25% B. 50% C. 75% D. 100% 6. Nếu bố đồng hợp lặn, mẹ mang cặp gen dị hợp với chứng bạch tạng thì khả năng con sinh ra mắc bệnh này là: A. 25% B. 50% C. 75% D. 100% 7. Nếu bố đồng hợp trội, mẹ mang cặp gen đồng hợp lặn với chứng bạch tạng thì khả năng con sinh ra mắc bệnh này là: A. 25% B. 50% C. 75% D . Con không bị bệnh 8. Nếu mẹ đồng hợp lặn, bố mang cặp gen dị hợp với chứng bạch tạng thì khả năng con sinh ra mắc bệnh này là: A. 25% B . 50% C. 75% D. 100% 9. Nếu bố bị mù màu, mẹ mang cặp gen dị hợp về bệnh này thì con của họ sinh ra bị bệnh với xác suất ở từng giới là: A . Trai 50%, gái 50% B. Trai 50%, gái 25% C. Trai 25%, gái 75% D. Trai 75%, gái 25% 10. Nếu bố bình th−ờng, mẹ mang cặp gen dị hợp về bệnh mù màu thì con của họ sinh ra bị bệnh với xác suất ở từng giới là: A. Trai 50%, gái 25% B . Trai 50%, gái 0% C. Trai 25%, gái 75% D. Trai 75%, gái 25% 11. Nếu bố bị mù màu, mẹ mang cặp gen đồng hợp không biểu hiện bệnh này thì con của họ sinh ra bị bệnh với xác suất ở từng giới là: A. Trai 50%, gái 0% B. Trai 50%, gái 25% C. Trai 25%, gái 0% D. Không có con bị bệnh 12. Bố bị mù màu, mẹ mang cặp gen đồng hợp lặn về bệnh thì con của họ sinh ra bị bệnh với xác suất ở từng giới là: A. Trai 50%, gái 0% B. Trai 0%, gái 25% C . Tất cả con bị bệnh D. Không có con bị bệnh 13. Bệnh mự màu (khụng phõn biệt màu đỏ, lục) ở người được quy định bởi 1 gen lặn nằm trờn NST giới tớnh X, khụng cú alen tương ứng trờn Y. Trong một quần thể người cú thể tồn tại tối đa bao nhiờu kiểu gen biểu hiện tớnh trạng trờn? A . 2. B. 5. C. 3. D. 4. 14. Ở người, bệnh mự màu (đỏ, lục) là do đột biến gen lặn nằm trờn NST giới tớnh X gõy nờn (Xm). Nếu mẹ bỡnh thường, bố bị mự màu thỡ con trai mự màu của họ đó nhận Xm từ A. bố. B . mẹ. C. bà nội. D. ụng nội. 15. Trong cỏc bệnh sau đõy ở người, bệnh do đột biến gen lặn trờn NST giới tớnh X gõy nờn là bệnh A . mỏu khú đụng. B. hồng cầu hỡnh liềm. C. Đao. D. tiểu đường. 16. Phương phỏp nào dưới đõy khụng được sử dụng trong nghiờn cứu di truyền người? A. Nghiờn cứu trẻ đồng sinh. B . Gõy đột biến và lai tạo. C. Nghiờn cứu tế bào. D. Nghiờn cứu phả hệ. 17. Mục đớch của phương phỏp nghiờn cứu tế bào học ở người là xỏc định A . khuyết tật về kiểu gen của cỏc bệnh di truyền để chẩn đoỏn, điều trị kịp thời B. tớnh trạng do kiểu gen hay do điều kiện mụi trường quyết định C. gen quy định tớnh trạng là trội hay lặn D. gen quy định tớnh trạng nằm trờn NST thường hay NST giới tớnh 18. Ở người, một số đột biến trội gõy nờn A. mỏu khú đụng, mự màu, bạch tạng. C . tay 6 ngún, ngún tay ngắn. B. mự màu, bạch tạng, hồng cầu hỡnh liềm. D. bạch tạng, mỏu khú đụng, cõm điếc. 19. Phương phỏp nghiờn cứu trẻ đồng sinh cựng trứng nhằm mục đớch xỏc định tỏc động của mụi trường A. đối với một kiểu gen. B. đối với cỏc kiểu gen khỏc nhau. C. lờn sự hỡnh thành tớnh trạng. D . đối với cỏc kiểu gen giống nhau. 20. Ở người gen M quy định mỏu đụng bỡnh thường, gen m quy định mỏu khú đụng. Gen này nằm trờn nhiễm sắc thể X, khụng cú alen tương ứng trờn Y. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bỡnh thường và một con gỏi mỏu khú đụng. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là: A . X M X m ì X m Y. B. X M X M ì X M Y. C. X M X M ì X m Y. D. X M X m ì X M Y. 21. Nếu ở một gia đình, bố bị bệnh máu khó đông, mẹ không bị bệnh này nh−ng mang gen gây bệnh ở trạng thái dị hợp tử thì: A. Các con trai sinh ra đều bị bệnh C. Trung bình 25% số con sinh ra bị bệnh B. Các con gái sinh ra đều không bị bệnh D. Trung bình 50% số con sinh ra bị bệnh 22. Phỏt biểu nào sau đõy khụng đỳng về người đồng sinh? A. Những người đồng sinh khỏc trứng thường khỏc nhau ở nhiều đặc điểm hơn những người đồng sinh cựng trứng B. Những người đồng sinh cựng trứng sống trong hoàn cảnh khỏc nhau cú những tớnh trạng khỏc nhau thỡ cỏc tớnh trạng đú do kiểu gen quy định là chủ yếu C. Những người đồng sinh cựng trứng khụng hoàn toàn giống nhau về tõm lớ, tuổi thọ & sự biểu hiện cỏc năng khiếu D. Những người đồng sinh cựng trứng sống trong hoàn cảnh khỏc nhau cú những tớnh trạng khỏc nhau thỡ cỏc tớnh trạng đú chịu ảnh hưởng nhiều của mụi trường 23. Nếu chỉ cú một dạng đột biến xảy ra, những người bị bệnh bạch cầu ác tính cú bao nhiờu NST trong tế bào sinh dưỡng? A. 45 B . 46 C. 47 D. 48 24. Tớnh traùng naứo do gen laởn naốm treõn nhiễm sắc thể giụựi tớnh X ụỷ ngửụứi quy ủũnh? A. Baùch taùng B. Đỏi thỏo đường C. Sửựt moõi. thửứa ngoựn D . Mự màu 25. Ng−ời có biểu hiện: ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé... là do dạng đột biến nào? A. Mất đoạn NST 16- 18 B. Thể một nhiễm NST 16- 18 C . Thể ba nhiễm NST 16- 18 D. Thể ba nhiễm NST 21-22 26. Các trẻ đồng sinh cùng trứng luôn luôn giống nhau về những đặc điểm, tính trạng nào? A. Nhóm máu, màu mắt, khối l−ợng cơ thể C . Nhóm máu, màu mắt, dạng tóc B. Tuổi thọ, màu mắt, dạng tóc D. Đặc điểm tâm lí, tuổi thọ, t− t−ởng 27. Caực dũ taọt: sửựt moõi, thửứa ngoựn, cheỏt yeồu ụỷ ngửụứi laứ do hieọn tửụùng đột biến: A. maỏt ủoaùn NST giụựi tớnh X B. ba nhieóm NST 21 - 22 C. maỏt ủoaùn NST 16 -18 D . ba nhieóm NST 13 - 15 28. Phaựt bieồu naứo sau ủaõy laứ ủuựng nhaỏt? A. ẹoàng sinh cuứng trửựng luoõn cuứng tớnh caựch C. ẹoàng sinh cuứng trửựng luoõn gioỏng nhau B. ẹoàng sinh cuứng trửựng luoõn khaực nhau D . ẹoàng sinh cuứng trửựng luoõn cuứng kieồu gen 29. Bằng phương phỏp nghiờn cứu nào người ta cú thể xỏc định được tớnh trạng nào đú ở người do gen quy định là chủ yếu hay phụ thuộc nhiều bởi yếu tố mụi trường? A. Nghiờn cứu phả hệ B . Nghiờn cứu trẻ đồng sinh C. Nghiờn cứu tế bào D. Cả A, B và C đều đỳng 30. Nếu chỉ cú một dạng đột biến xảy ra, những người cú biểu hiện sứt mụi, thừa ngún, chết yểu cú số NST trong tế bào sinh dưỡng là: A. 45 B. 46 C . 47 D. 48 31. Nhóm tính trạng nào sau đây chỉ gồm những tính trạng do các gen đột biến trội quy định? A. X−ơng chi ngắn, 6 ngón tay, ngón tay dài C . X−ơng chi ngắn, 6 ngón tay, ngón tay ngắn B. Bạc tạng, điếc di truyền, câm điếc bẩm sinh D. X−ơng chi dài, 6 ngón tay, ngón tay dài 32. Ở người, bệnh mỏu khú đụng do một gen lặn (h) nằm trờn NST X khụng cú alen tương ứng trờn NST Y quy định. Cặp bố mẹ nào sau đõy cú thể sinh con bị bệnh mỏu khú đụng với xỏc suất 25%? A. Bố XhY x mẹ XHXh B . Bố XHY x mẹ XHXh C. Bố XHY x mẹ XhXh D. Bố XhY x mẹ XHXH 33. Nếu ở một gia đình, ng−ời bố không bị bệnh máu khó đông, ng−ời mẹ cũng không bị bệnh này nh−ng mang gen gây bệnh ở trạng thái dị hợp tử thì: A. Các con trai sinh ra đều bị bệnh C. Trung bình 50% số con sinh ra bị bệnh B. Các con gái sinh ra đều không bị bệnh D . Trung bình 25% số con sinh ra bị bệnh 34. Ng−ời có các biểu hiện: sứt môi, thừa ngón, chết yểu ... thuộc dạng đột biến nào? A. Đột biến gen B. Đột biến thể một nhiễm C. Đột biến thể ba nhiễm D. Đột biến thể khuyết nhiễm 35. Một trong những khú khaờn khi nghieõn cửựu di truyeàn ụỷ ủoỏi tửụùng con ngửụứi laứ: A . Ngửụứi coự boọ NST nhieàu C. Ngửụứi khoõng tuaõn theo caực quy luaọt di truyeàn B. Ngửụứi ủeỷ nhieàu, soỏng laõu D. Ngửụứi bũ ủoọt bieỏn bụỷi caực taực nhaõn nhaõn taùo Người soạn: Đỗ Văn Mười - Trường THPT bỏn cụng Nam Sỏch

Dấu Hiệu Của 12 Loại Ung Thư Mà Các Chuyên Gia Khuyên Nên Biết / 2023

Theo số liệu thống kê mới nhất năm 2017 của Trung tâm Ung thư Trung Quốc cho thấy, mỗi ngày quốc gia này có khoảng 10.000 người được chẩn đoán mắc các loại bệnh ung thư, như vậy cứ bình quân 7 phút có một người mắc bệnh. Bệnh ung thư là căn bệnh đáng sợ nhất đối với nhân loại hiện nay, nó được ví như “sát thủ” đứng sau lưng, luôn sẵn sàng “ám toán” bạn bất kỳ lúc nào. Nếu phát hiện thấy các dấu hiệu này, bạn hãy đến ngay các phòng khám chuyên khoa ung bướu để kiểm tra.

Một số dấu hiệu sớm thường thấy của 12 loại bệnh ung thư

Mới đây, Thời báo Life Times phỏng vấn trực tiếp 3 chuyên gia y tế gồm:

Giám đốc Trung tâm chuyên khoa tiêu hóa – gan mật kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Lực lượng Tên lửa Quân đội Trung Quốc Chu Đinh Hoa, Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Nam Phương Vưu Trường Tuyên và Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Bắc Kinh Lưu Kinh Bình chỉ ra một số dấu hiệu “cầu cứu” của cơ thể đối với bệnh ung thư.

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư có biểu hiện không quá rõ ràng ở những giai đoạn đầu và người bệnh thường nhầm lẫn với các triệu chứng bệnh thông thường khác. Vì vậy với những người mắc ung thư phổi, khi phát hiện bệnh thì đa số đều ở những giai đoạn cuối hoặc khi tế bào ung thư phần lớn đã di căn.

Dấu hiệu ung thư phổi

Suy nhược, mệt mỏi và giảm cân không rõ nguyên nhân.

Ho kéo dài và từ từ nặng hơn.

Đàm có máu (Ho ra máu).

Thở dốc, hắt hơi, hoặc khàn tiếng.

Viêm phổi tái đi tái lại và sốt.

Đau ngực thường xuyên.

Biếng ăn.

Nếu có những dấu hiệu trên hãy tìm ngay một phòng khám chuyên khoa ung bướu nếu không muốn phải điều trị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

2. Ung thư vòm họng

– Dấu hiệu cảnh báo: Chảy máu mũi.

– Biểu hiện chủ yếu: Mũi hay bị chảy máu, nhất là vào buổi sáng, đây chính là dấu hiệu quan trọng của bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu.

Ngoài ra, thường kèm theo triệu chứng tắc (ngạt) mũi và ù tai.

3. Ung thư khoang miệng

– Dấu hiệu cảnh báo: Loét miệng trong thời gian dài, niêm mạc trong khoang miệng và đầu lưỡi có màu trắng bợt.

– Biểu hiện chủ yếu: Nếu bị loét miệng, nhiệt miệng thông thường chỉ kéo dài khoảng 10 ngày thì tự khỏi, nếu bị loét miệng trong thời gian dài có thể đó là dấu hiệu của ung thư.

Nếu vết loét kèm theo chảy máu, cảm giác tê, nóng, rát không rõ nguyên nhân, thời gian diễn ra quá 2 tuần nhưng không tự khỏi, cần phải hết sức cảnh giác.

Các chấm trắng trong miệng là một loại tổn thương đặc trưng giai đoạn tiền ung thư cũng cần hết sức chú ý.

Ung thư vú cùng với ung thư cổ tử cung là hai loại ung thư gây tử vong hàng đầu và nguy hiểm bậc nhất đối với nữ giới.

Sưng hoặc có khối u, hạch ở nách

Sự thay đổi ở núm vú

Thay đổi hình dạng và thích thước của vú

Đau tức vùng ngực

Ngực bị sưng, tấy đỏ

Ngứa ở ngực

Đau lưng, vai và gáy

Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, nhất là ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, cần xem xét ngay đến khả năng ung thư vú và nhanh chóng đến cơ sở y tế làm các xét nghiệm cần thiết. Ngày nay, điều trị ung thư vú đã không còn khó nữa nếu phát hiện sớm. Để làm được này, bạn có thể tự kiểm tra vú tại nhà hoặc thực hiện gói tầm soát ung thư vú.

5. Ung thư vòm họng, tuyến giáp

– Dấu hiệu cảnh báo: Khàn giọng

– Biểu hiện chủ yếu: Các triệu chứng sớm của bệnh ung thư vòm họng không rõ ràng, dễ bị nhẫm lẫn với bệnh viêm họng thông thường.

Nếu có thêm những biểu hiện khác như ho khan, đau họng, trong đờm có máu, cảm giác như có dị vật ở yết hầu, điều trị dài ngày không khỏi, nếu kéo dài trên 1 tháng, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

Giai đoạn đầu của ung thư tuyến giáp cũng ít có biểu hiện rõ ràng, nhiều người phát hiện ra bệnh khi đi khám tổng quát, khan tiếng là một trong những dấu hiệu quan trọng của bệnh ung thư tuyến giáp, cần phải nhanh chóng đi siêu âm vùng cổ.

6. Ung thư hạch bạch huyết

– Dấu hiệu cảnh báo: Khối u bạch huyết.

Tuy nhiên, nếu các hạch bạch huyết bị sưng, ngoài ung thư còn có các căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh lao hạch bạch huyết….

+ U lành tính: Nếu hạch sưng to chỉ trong thời gian ngắn, nắn vào thấy mềm, cảm giác đau nhẹ có thể chịu đựng được, thông thường là lành tính.

+ U ác tính: Nếu hạch bạch huyết ở vùng cổ, nách, bẹn sưng to trong thời gian dài, cố định, nắn thấy cứng, bề mặt không đều, không đau, có dấu hiệu lớn dần theo thời gian, cần phải hết sức cảnh giác về khả năng mắc bệnh thư hạch bạch huyết.

7. Ung thư thực quản

– Biểu hiện chủ yếu: Khi nuốt thức ăn có cảm giác đau, vướng sau xương ức, cảm giác như có dị vật trong thực quản hoặc đau bụng.

– Dấu hiệu cảnh báo: Dạ dày khó chịu

– Biểu hiện chủ yếu: Dạ dày của bạn đang hoạt động bình thường, dần dần xuất hiện các biểu hiện khó chịu, đau, cảm giác nặng nề, lúc mới đau sử dụng thuốc thông thường có thể làm dứt cơn đau, nhưng theo thời gian, những loại thuốc trên đều vô dụng.

Không có cảm giác thèm ăn, sụt cân, mệt mỏi, đây là những dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư dạ dày.

Nếu bạn xuất hiện các biểu hiện như buồn nôn, nôn mửa hoặc người không có tiền sử bệnh dạ dày nhưng đi ngoài phân màu đen cũng cần hết sức cảnh giác.

Ngoài ra, đau bụng phần trên cũng là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư dạ dày.

– Dấu hiệu cảnh báo: Khó tiêu, nôn mửa, đầy bụng, tiêu chảy.

– Biểu hiện chủ yếu: Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, sụt cân, sốt, có thể trên 39℃, sốt kéo dài hoặc vào buổi chiều.

Ngoài ra, người bệnh cũng có các dấu hiệu khác như vàng da, ngứa, mệt mỏi, hạ đường huyết tự phát, tăng lipid trong gan…

– Dấu hiệu cảnh báo: Táo bón trong thời gian dài, tiêu chảy, trong phân có lẫn máu, có màu sẫm hoặc đen.

– Biểu hiện chủ yếu:

Đa số những người trên 40 tuổi, nếu trong phân có chất nhầy, mủ, máu, máu có màu đỏ sẫm hoặc đỏ tươi, khó chịu ở vùng bụng dưới trong thời gian dài, trướng bụng, sôi bụng, đau bụng, thiếu máu, sụt cân, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sờ vùng bụng có thể thấy khối u cần nhanh chóng đến sơ sở y tế để khám.

Tuy nhiên trường hợp phân có lẫn máu là một triệu chứng lâm sàng phức tạp, đó cũng có thể là triệu chứng của bệnh trĩ, xuất huyết đường tiêu hóa, nứt kẽ hậu môn…, vì vậy cần bình tĩnh và đến cơ sở ý tế để khám và điều trị.

– Dấu hiệu cảnh báo: Chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân.

– Biểu hiện chủ yếu: Một số phụ nữ sau khi quan hệ, khám phụ khoa, đi ngoài thì xuất hiện một ít máu chảy ra ở âm đạo, máu có màu đỏ nhạt hoặc nâu, đây có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư cổ tử cung.

Triệu chứng chảy máu âm đạo có thể lần đầu ít, những lần sau nhiều hơn, nhưng càng về sau chảy càng ít, trong giai đoạn giữa, máu âm đạo chảy nhiều nhất.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra, đồng thời kiên trì tái khám sau 4-6 tháng.

Nếu phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh và một ngày bất thường thấy vệt đỏ trên quần lót thì nên đến bệnh viện ngay lập tức, ngoài khả năng ung thư cổ tử cung, viêm âm đạo còn phải cảnh giác với bệnh ung thư nội mạc tử cung.

– Dấu hiệu cảnh báo: Đi tiểu đau, nước tiểu có máu, lượng nước tiểu thay đổi.

– Biểu hiện chủ yếu: Máu trong nước tiểu là dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư bàng quang. 75 – 78% bệnh nhân ung thư bàng quang có triệu chứng đi tiểu ra máu, buồn tiểu gấp, tiểu không tự chủ.

Một số trường hợp máu trong nước tiểu của bệnh nhân có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng đa số là không tự nhìn thấy, phải xét nghiệm.

Thường xuyên buồn tiểu, tiểu gấp, đau buốt…, đây đều là biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư bàng quang.

+ Biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt thường không rõ rang, tuy nhiên cũng có các biểu hiện thường thấy như tiểu tiện khó khăn, tiểu lắt nhắt, khó chịu khi đi tiểu, có máu trong nước tiểu.

Khi quan hệ, nếu bạn có hiện tượng đau khi xuất tinh hoặc tinh dịch có máu phải hết sức cảnh giác.

+ Biểu hiện ban đầu của ung thư thận thường không rõ ràng, một số trường hợp thấy có máu trong nước tiểu, các giai đoạn phát bệnh không đau.

Nên làm gì khi phát hiện các dấu hiệu trên?

Khi có những dấu hiệu bất thường bạn nên đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn để tiến hành tầm soát phát hiện ung thư. Khả năng chữa khỏi bệnh sẽ cao hơn khi bệnh chỉ mới ở những giai đoạn đầu. Phòng khám ung bướu Singapore Việt Nam (SVCC) là một địa chỉ khám, điều trị ung thư uy tín theo tiêu chuẩn Singapore ngay tại Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn các gói tầm soát ung thư toàn diện tại SVcancercenter để phát hiện các nguy cơ ung thư tiềm ẩn.

12 Dấu Hiệu Mẹ Bầu Chắc Cú Sinh Con Gái / 2023

Không cần đợi đến tam cá nguyệt thứ 2, bạn có thể phán đoán được giới tính của thai nhi. Đặc biệt nếu bạn đang mong chờ mang thai một bé gái thì đây chính là dấu hiệu chuẩn để đoán biết.

Người ta vẫn có câu: Ruộng sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng để thể hiện sự ưu ái khi mang bầu những bé gái xinh đẹp. Các mẹ đang mang bầu có thể dễ dàng nhận biết giới tính của thai nhi không cần đợi đến 3 tháng mang bầu tiếp theo.

Thèm ăn

Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại, phụ nữ mang bầu con gái thường thèm đồ chua, nước cam và các loại hoa quả, bánh kẹo, socola trong suốt thời gian mang bầu.

Tóc

Nhiều người cho rằng nếu bạn phát hiện ra sợi tóc màu đỏ trên đầu bà bầu thì tỉ lệ sinh bé gái sẽ cao hơn. Thậm chí, số lượng sợi tóc màu đỏ còn nhiều lên khi tháng tuổi của thai nhi tăng dần.

Nước tiểu

Khi nước tiểu của thai phụ có màu vàng đục thì có thể bạn sắp chuẩn bị xinh một bé gái đáng yêu đấy. Ngược lại, nếu màu vàng tươi thì khả năng sẽ là một bé trai. Dấu hiệu này có độ chính xác khá cao chỉ cần mẹ tinh mắt và quan sát kỹ để phân biệt màu của nước tiểu là được.

Thay đổi tính nết

Các mẹ thường dễ xúc động và hay khóc trong suốt thai kỳ dễ có xu hướng mang thai con gái. Ngược lại, mang thai bé trai mẹ thường dễ bị cáu gắt, nóng tính, thậm chí hay nổi giận vô cớ.

Nhan sắc của mẹ bầu

Nhiều người cho rằng khi mang thai con gái mẹ bầu sẽ bị cướp đi làn da trắng hồng, mịn màng để nhường cho bé yêu của mình. Thực tế, đa số bà bầu mang thai con gái thường có làn da xấu, nổi nhiều mụn và làn da này chỉ được hồi phục trở lại bình thường sau khi sinh.

Thói quen ăn bánh mỳ

Một dấu hiệu vẫn chưa được khoa học lí giải đó là thói quen ăn bánh mỳ của bà bầu có thể bật mí giới tính của thai nhi. Những mẹ bầu thường bỏ phần đuôi của bánh mì mà không ăn sẽ có xu hướng sinh con gái nhiều hơn.

Triệu chứng ốm nghén

Khi mẹ bầu mang thai bé gái thì thường có những triệu chứng ốm nghén dữ dội trong 3 tháng đầu. Bạn phải đối mặt với việc buồn nôn, không ăn được thậm chí cực kì mệt mỏi.

Hình dạng bụng

Bụng bà bầu thường nhọn, to, lùm xùm thì thường có khả năng sẽ sinh con gái. Trong khi bụng tròn, gọn, cao như một quả dưa hấu thì có thể sinh con trai.

Tư thế ngủ

Các nhà khoa học chưa từng chứng minh về dấu hiệu nay. Tuy nhiên nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai bé gái thường có thói quen ngủ xoay mặt về phía Nam, trong khi nếu sinh bé trai thì mẹ sẽ có xu hướng ngủ xoay về hướng Bắc.

Sự thay đổi về cơ thể

Mang bầu con gái, gương mặt mẹ thường trở nên bầu bĩnh và những bộ phận khác như cổ, tay, chân, hông cũng dễ múp míp hơn nhiều. Trong khi điều này ngược lại với mang bầu con trai, các mẹ không tăng cân quá nhiều.

Giấc mơ ngược

Đây là niềm tin của nhiều người. Khi bạn mang bầu và nằm mơ mình sinh con trai thì có tỉ lệ cao là bạn sẽ sinh con gái. Bởi quan niệm cho rằng các giấc mơ thường ngược với những gì diễn ra trong thực tế.

Nhịp tim thai

Nhịp tim thai có thể là dấu hiệu nhận biết giới tính cua thai nhi. Các bác sĩ cho biết, nếu thai nhi là bé gái thường có nhịp tim trên 140 nhịp/ phút, nếu thấp hơn số này thì sẽ là con trai.

Từ khóa được tìm kiếm:

dấu hiệu sinh con gái

dấu hiệu mang thai bé gái

dấu hiệu mang thai con gái

https://babaucanbiet com/12-dau-hieu-bau-chac-cu-sinh-con-gai-khong-can-phai-sieu/

mang thai con trai mệt hơn con gái

bầu con gái

cách nhận biết mang thai bé gái

mang thai con gai

mang thai be gai

bụng bầu con gái

Ung Thư Dây Thanh (Ung Thư Thanh Quản) / 2023

I. Ung thư dây thanh (Ung thư thanh quản) là gì?

Ung thư dây thanh (Ung thư thanh quản) cũng giống như các lọai ung thư khác, đó là sự thay đổi của mô bình thường thành các u ác tính mà sự phát triển không thể điều khiển được. Ung thư dây thanh bắt đầu từ trong các tế bào niêm mạc tại bề mặt thanh quản. Nếu không kiểm tra ngăn chặn, Ung thư dây thanh lan rộng vào các tế bào sâu hơn, đến vùng xung quanh của thanh quản, cổ, và cuối cùng di căn đến các phần khác của cơ thể như phổi, gan.

Hút thuốc lá là thủ phạm chính của đa số các trường hợp Ung thư dây thanh. Nếu có yếu tố rượu kết hợp sẽ làm tăng nguy cơ Ung thư dây thanh. Ung thư dây thanh rất hiếm gặp ở những người không hút thuốc.

Khả năng điều trị khỏi Ung thư dây thanh là cao nếu được chẩn đóan phát hiện sớm, tốt nhất là trước khi ung thư lan vào các tế bào sâu bên trong thanh quản. Phát hiện càng sớm thì càng có nhiều cơ hội không phải phẩu thuật cắt đi thanh quản (mất cả tiếng nói) một cách đáng tiếc. Việc chẩn đóan đánh giá mức độ khàn tiếng thường xuyên, đặc biệt đối với các bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá yếu tố tiên quyết trong việc điều trị thành công.

Tùy theo vị trí của khối u mà triệu chứng sẽ khác nhau. Nếu trên dây thanh gây ra khàn tiếng. Hầu hết các trường hợp khàn tiếng ở những người không hút thuốc là tổn thương lành tính. Việc chẩn đóan sớm nguyên nhân khàn tiếng sẽ rất hữu ích cho việc điều trị. Do đó nếu bị khàn tiếng trên 2 tuần nên đến Bác Sỹ chuyên khoa nội soi ống mềm hay TMH để được tư vấn chẩn đóan. Những người hút thuốc có thể có nhiều lí do bị khàn tiếng khác mà hay sao lãng không để ý, nên cần cẩn thận. Các ung thư ở vị trí khác trong thanh quản, thường khối u phát triển lớn hơn trước khi gây ra các triệu chứng, vì các khối u không ảnh hưởng đến việc phát âm. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh lý này là ho ra máu, gây nuốt đau, nuốt vướng, khó thở do khối u chèn ép, xâm lấn.

Ung thư thanh quản (Ung thư dây thanh) thường thâm nhập hay phát triển trên bề mặt thanh quản, có màu trắng hay đỏ, kích thước và vị trí rất khác nhau. Không giống như hầu hết các mô lành tính, ung thư thường có bề mặt thô, không đều và có thể chảy máu theo thời gian. Ung thư dây thanh có thể xuất hiện bất cứ nơi nào dọc theo chiều dài của hai dây thanh, cũng như trên cơ quan khác của thanh quản.

Khi ung thư di căn vào các mô thường làm suy yếu sự rung động của niêm mạc. Nội soi ống mềm rất hữu ích để đánh giá tính toàn vẹn của các mô, độ rung dây thanh, giúp phân biệt giữa ung thư và một tổn thương lành tính. Ngòai ra nội soi ống mềm có thể sinh thiết các mô này để làm giải phẩu bệnh giúp BS có một chẩn đoán xác định.

Nói chung, xạ trị được sử dụng cho các tổn thương nhỏ chỉ giới hạn ở thanh quản. Xạ trị đã mang lại tỷ lệ chữa bệnh cao, ít ảnh hưởng đến giọng nói hơn phẩu thuật. Với khối u lớn của thanh quản có hoặc không có ung thư ở cổ, xạ trị kết hợp với hóa trị, và đôi khi theo sau bằng phẩu thuật để loại bỏ triệt để khả năng di căn. Khối u lớn, chèn ép có thể phải phẩu thuật cắt bỏ hoặc mở khí quản trước để mở một đường thở trước khi bất kỳ điều trị bổ sung nào. Khi Ung thư thanh quản (Ung thư dây thanh) đã di căn xa (phổ biến nhất di căn vào phổi), thường là không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, làm chậm lại căn bệnh này có thể sử dụng hóa trị và thỉnh thoảng kết hợp với xạ trị.

MỌI NGƯỜI THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA BỆNH NHÂN TRÊN TRANG FACEBOOK Tư Vấn, Điều trị Bệnh Khàn Tiếng CommunityPhần tiếp theo nên đọc U nang dây thanhHạt dây thanhPolype dây thanhPapilloma – HPVLõm dây thanh

BS. Phạm Thị Vân Thanh ĐT: 0913163316 website: http://www.trikhantieng.com ĐC: 213 Đào Duy Từ,P.6,Q.10,TP.HCM (bên hông sân vận động Thống Nhất)