Top 10 # Xem Nhiều Nhất Truyền Bệnh In English Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Mgwbeautypageant.com

What’S The Time In English

Explanation

There are two common ways of telling the time.

Formal but easier way

Say the hours first and then the minutes.

Example: 7:45 – seven forty-five

For minutes 01 through 09, you can pronounce the ‘0’ as oh.

Example: 11:06 – eleven (oh) six

More popular way

Say the minutes first and then the hours. Use past and the preceding hour for minutes 01 through 30. Use to and the forthcoming hour for minutes 31 through 59, but .

Example: 7.15 – fifteen minutes past seven

Example: 7.45 – fifteen minutes to eight

Another possibility of saying ’15 minutes past’ is: a quarter past

Another possibility of saying ’15 minutes to’ is: a quarter to

Another possibility of saying ’30 minutes past’ is: half past

Example: 5:30 – half past five

Watch

Note

Use o’clock only at the full hour.

Example: 7:00 – seven o’clock (but 7:10 – ten past seven)

In English ordinary speech, the twelve-hour clock is used. Timetables usually use the twenty-four-hour clock. In spoken English, the twenty-four-hour clock is, however, only used in official announcements, but not in ordinary speech.

Beispiel: 17:20 – twenty past five

For times around midnight or midday you can use the expressions midnight or midday / noon instead of the number 12.

Beispiel: 00:00 – midnight

Beispiel: 12:00 – midday or noon

To make clear (where necessary) whether you mean a time before 12 o’clock noon or after, you can use in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Use in the morning before 12 o’clock noon, after 12 o’clock noon use in the afternoon. When to change from afternoon to evening, from evening to night and from night to morning depends on your sense of time.

Example: 3:15 – a quarter past three in the morning OR a quarter past three at night

More formal expressions to indicate whether a time is before noon or after are a.m. (also: am – ante meridiem, before noon) and p.m. (also: pm – post meridiem, after noon). Use these expression only with the formal way of telling the time.

Example: 3:15 – three fifteen a.m.

It is not usual to use a.m. and p.m. with past/to.

Example: 3:15 – fifteen minutes past three OR a quarter past three

American English

Beside past Americans often use after.

Example: 06:10 – ten past/after six

But: in time expressions with half past it is not usual to replace past by after.

Example: 05:50 – ten to/before/of/till six

Exercise

Exercise on Telling the Time

Bệnh Giang Mai Tiếng Anh Là Gì ? English

Bệnh giang mai tiếng anh là gì ?

Bệnh Giang mai tiếng anh gọi là syphilis là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh giang mai cũng có thể bị bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con nhưng con đường lây bệnh chủ yếu là qua đường tình dục do quan hệ tình dục bừa bãi không an toàn.

Bài viết tiếng anh về bệnh giang mai

What is Syphilis

Syphilis is a sexually transmitted disease (STD) caused by a type of bacteria known as a spirochete (through a microscope, it looks like a corkscrew or spiral). It is extremely small and can live almost anywhere in the body.

Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) do vi khuẩn tên là khuẩn xoắn gây ra (qua kính hiển vi, nó trông giống như cái mở nút chai hay vòng xoắn). Nó cực nhỏ và có thể sống gần như ở bất cứ nơi đâu trong cơ thể.

What Are the Symptoms?

Syphilis occurs in several different stages:

In the first stage of syphilis, red, firm, and sometimes wet sores that don’t hurt appear on the vagina, rectum, penis, or mouth. There is often just one sore, but there may be several. This type of sore is called a chancre (pronounced: shang-ker). Chancres appear on the part of the body where the spirochetes moved from one person to another. Someone with syphilis may also have swollen glands during this first stage.

After a few weeks, the chancre will disappear, but that’s not a sign that the disease has gone away. In fact, if the infection hasn’t been treated, the disease will continue to get worse.

Syphilis is highly contagious during this first stage. Unfortunately, it can be easy to miss because the chancres are painless and can appear in areas that may not be easy to see, like in the mouth, under the foreskin, or on the anus. This means that people may not know that they are infected, and can pass the disease on to others without realizing it.

If syphilis hasn’t been treated yet, the person will often break out in a rash (especially on the soles of the feet and palms of the hands) and may also notice flu-like symptoms, such as fever and achiness. This can happen weeks to months after the chancre first appears. Sometimes the rashes associated with syphilis can be very faint or look like rashes from other infections and, therefore, may not be noticed. Sores sometimes appear on the lips, mouth, throat, vagina, and anus – but many people with secondary syphilis don’t have sores at all.

The symptoms of this secondary stage will go away with or without treatment. But if the infection hasn’t been treated, the disease can continue to progress. Syphilis is still contagious during the secondary stage.

If syphilis still hasn’t been treated yet, the person will have a period of the illness called latent (hidden) syphilis. This means that all the signs of the disease go away, but the disease is still. Even though the disease is “hiding,” the spirochetes are still in the body. Syphilis can remain latent for many years.

If the disease still hasn’t been treated at this point, some develop tertiary (or late-stage) syphilis. This means the spirochetes have spread all over the body and can affect the brain, the eyes, the heart, the spinal cord, and bones. Symptoms of late syphilis can include difficulty walking, numbness, gradual blindness, and possibly even death.

Triệu chứng là gì?

Giang mai xuất hiện thành nhiều giai đoạn khác nhau:

Trong giai đoạn giang mai đầu tiên, có những chỗ loét đỏ, cứng, và đôi khi ẩm ướt không gây đau xuất hiện trên âm đạo, trực tràng, dương vật, hay miệng. Thường thì chỉ có một chỗ loét, nhưng cũng có thể có vài chỗ. Loại loét này được gọi là săng (phát âm: shang-ker). Săng xuất hiện trên một bộ phận trong cơ thể nơi khuẩn xoắn truyền từ người này sang người khác. Người mắc bệnh giang mai cũng có thể có các tuyến bị sưng trong giai đoạn đầu tiên này.

Sau vài tuần, săng sẽ biến mất, nhưng đó không phải là dấu hiệu khỏi bệnh. Thực ra, nếu chỗ nhiễm trùng không được điều trị thì bệnh sẽ tiếp tục trở nên tệ hơn.

Giang mai rất dễ lây lan trong giai đoạn đầu tiên này. Thật đáng tiếc, nó có thể dễ bị bỏ sót vì săng không gây đau đớn và có thể xuất hiện ở những vùng có thể không dễ dàng nhìn thấy, như trong miệng, dưới bao quy đầu, hay trên hậu môn. Điều này có nghĩa là có thể mọi người không biết là họ bị nhiễm bệnh, và có thể truyền bệnh sang người khác mà không biết.

Nếu giang mai chưa được điều trị, người bệnh sẽ thường nổi mẩn ngứa (nhất là trên lòng bàn chân và lòng bàn tay) và cũng có thể nhận thấy các triệu chứng giống như cúm, như là sốt và đau nhức. Điều này có thể xảy ra vài tuần cho đến vài tháng sau khi săng xuất hiện lần đầu tiên. Đôi khi chỗ nổi mẩn ngứa do giang mai có thể mờ đi hoặc trông giống như chỗ nổi mẩn ngứa do nhiễm các bệnh khác, do đó mà người ta không nhận ra. Chỗ loét đôi khi xuất hiện trên môi, miệng, họng, âm đạo, và hậu môn – nhưng nhiều người mắc bệnh giang mai thời kỳ thứ hai không có vết loét nào.

Các triệu chứng trong giai đoạn thứ hai này sẽ mất đi dù có được điều trị hay không. Nhưng nếu như chỗ nhiễm trùng không được điều trị thì bệnh có thể tiếp tục tiến triển. Giang mai vẫn còn lây nhiễm trong giai đoạn thứ hai. Giang mai tiềm ẩn

Nếu giang mai vẫn chưa được điều trị thì người bệnh sẽ trải qua thời kỳ bệnh được gọi là giang mai tiềm ẩn (ẩn). Điều này có nghĩa là tất cả các dấu hiệu của bệnh này đều không còn nữa, nhưng vẫn còn bệnh. Dù cho bệnh “tiềm ẩn” nhưng khuẩn xoắn vẫn còn trong cơ thể. Giang mai có thể tiếp tục tiềm ẩn trong nhiều năm.

Nếu bệnh vẫn không được điều trị vào thời điểm này thì một số trường hợp làm phát triển giang mai thời kỳ thứ ba (hay giai đoạn cuối). Điều này có nghĩa là khuẩn xoắn đã lan ra toàn thân và có thể gây ảnh hưởng đến não, mắt, tim, tuỷ sống, và xương. Các triệu chứng giang mai thời kỳ cuối có thể bao gồm khó đi đứng, tê, mù dần dần, và thậm chí có thể làm chết người.

How Is It Treated?

If you think you may have syphilis or if you have had sexual contact with someone who might have syphilis, see your doctor or gynecologist right away. It can sometimes be difficult to spot chancres. So it’s important to get checked on a regular basis, especially if you have had unprotected sex and/or more than one sex partner.

Depending on the stage, the doctor can make a diagnosis by examining the discharge from chancres under a special microscope or by doing a blood test to look for signs of infection. Let the doctor know the best way to reach you confidentially with any test results.

Early stages of syphilis are easily cured with antibiotics. Someone who has been infected for a while will need treatment for a longer period of time. Unfortunately, damage to the body from the late stage of syphilis cannot be treated. However, even in the late stage, it is important to get treatment. This can prevent further damage to the body. Anyone with whom you’ve had unprotected sex should also be checked for syphilis immediately.

Bệnh giang mai được điều trị như thế nào?

Nếu như bạn nghĩ rằng có thể bạn mắc bệnh giang mai hay bạn đã quan hệ tình dục với người có thể mắc bệnh giang mai thì ngay lập tức hãy đi khám bác sĩ hay bác sĩ phụ khoa. Đôi khi có thể khó phát hiện ra chỗ loét. Như vậy điều quan trọng là phải được kiểm tra thường xuyên, nhất là nếu như bạn đã quan hệ tình dục không an toàn và / hoặc bạn có nhiều bạn tình.

Tùy từng giai đoạn, bác sĩ có thể chẩn đoán bằng cách kiểm tra mủ từ vết loét chảy ra thông qua kính hiển vi đặc biệt hay bằng cách làm xét nghiệm máu để tìm ra dấu hiệu nhiễm trùng. Hãy cho bác sĩ biết cách tốt nhất để báo cho bạn biết bất kỳ kết quả xét nghiệm nào một cách kín đáo.

Các giai đoạn giang mai ban đầu dễ dàng được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Người bị nhiễm bệnh được một thời gian sẽ cần phải điều trị trong một thời gian dài hơn. Thật đáng tiếc, tổn hại cho cơ thể từ giai đoạn cuối giang mai không thể điều trị được. Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn cuối, điều quan trọng là phải được điều trị.

Điều này có thể ngăn ngừa tổn hại thêm cho cơ thể. Bất kỳ người nào mà bạn đã từng quan hệ tình dục không an toàn cũng nên được kiểm tra giang mai ngay lập tức.

What Are The 14 Punctuation Marks In English Grammar?

There are 14 punctuation marks that are commonly used in English grammar. They are the period, question mark, exclamation point, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parentheses, brackets, braces, apostrophe, quotation marks, and ellipsis. Following their correct usage will make your writing easier to read and more appealing.

Sentence Endings

Three of the fourteen punctuation marks are appropriate for use as sentence endings. They are the period, question mark, and exclamation point.

The period (.) is placed at the end of declarative sentences, statements thought to be complete and after many abbreviations.

As a sentence ender: Jane and Jack went to the market.

After an abbreviation: Her son, John Jones Jr., was born on Dec. 6, 2008.

Use a question mark (?) to indicate a direct question when placed at the end of a sentence.

When did Jane leave for the market?

The exclamation point (!) is used when a person wants to express a sudden outcry or add emphasis.

Within dialogue: “Holy cow!” screamed Jane.

To emphasize a point: My mother-in-law’s rants make me furious!

Comma, Semicolon, and Colon

The comma, semicolon, and colon are often misused because they all can indicate a pause in a series.

The comma is used to show a separation of ideas or elements within the structure of a sentence. Additionally, it is used in numbers, dates, and letter writing after the salutation and closing.

Direct address: Thanks for all your help, John.

Separation of two complete sentences: We went to the movies, and then we went out to lunch.

Separating lists or elements within sentences: Suzi wanted the black, green, and blue dress.

Whether to add a final comma before the conjunction in a list is a matter of debate. This final comma, known as an Oxford or serial comma, is useful in a complex series of elements or phrases but is often considered unnecessary in a simple series such as in the example above. It usually comes down to a style choice by the writer.

The semicolon (;) is used to connect independent clauses. It shows a closer relationship between the clauses than a period would show.

John was hurt; he knew she only said it to upset him.

A colon (:) has three main uses. The first is after a word introducing a quotation, an explanation, an example, or a series.

He was planning to study four subjects: politics, philosophy, sociology, and economics.

The second is between independent clauses when the second explains the first, similar to a semicolon:

I didn’t have time to get changed: I was already late.

The third use of a colon is for emphasis:

There was one thing she loved more than any other: her dog.

A colon also has non-grammatical uses in time, ratio, business correspondence and references.

Dash and the Hyphen

Two other common punctuation marks are the dash and hyphen. These marks are often confused with each other due to their appearance but they are very different.

A dash is used to separate words into statements. There are two common types of dashes: en dash and em dash.

En dash: Twice as long as a hyphen, the en dash is a symbol (-) that is used in writing or printing to indicate a range, connections or differentiations, such as 1880-1945 or Princeton-New York trains.

Em dash: Longer than the en dash, the em dash can be used in place of a comma, parenthesis, or colon to enhance readability or emphasize the conclusion of a sentence. For example, She gave him her answer – No!Whether you put spaces around the em dash or not is a style choice. Just be consistent.

A hyphen is used to join two or more words together into a compound term and is not separated by spaces. For example, part-time, back-to-back, well-known.

Brackets, Braces, and Parentheses

Brackets, braces, and parentheses are symbols used to contain words that are a further explanation or are considered a group.

Brackets are the squared off notations ([]) used for technical explanations or to clarify meaning. If you remove the information in the brackets, the sentence will still make sense.

He [Mr. Jones] was the last person seen at the house.

Braces ({}) are used to contain two or more lines of text or listed items to show that they are considered as a unit. They are not commonplace in most writing but can be seen in computer programming to show what should be contained within the same lines. They can also be used in mathematical expressions. For example, 2{1+[23-3]}=x.

Parentheses ( () ) are curved notations used to contain further thoughts or qualifying remarks. However, parentheses can be replaced by commas without changing the meaning in most cases.

John and Jane (who were actually half brother and sister) both have red hair.

Apostrophe, Quotation Marks and Ellipsis

The final three punctuation forms in English grammar are the apostrophe, quotation marks, and ellipsis. Unlike previously mentioned grammatical marks, they are not related to one another in any form.

An apostrophe (‘) is used to indicate the omission of a letter or letters from a word, the possessive case, or the plurals of lowercase letters. Examples of the apostrophe in use include:

Omission of letters from a word: I’ve seen that movie several times. She wasn’t the only one who knew the answer.

Possessive case: Sara’s dog bit the neighbor.

Plural for lowercase letters: Six people were told to mind their p’s and q’s.

It should be noted that, according to Purdue University, some teachers and editors enlarge the scope of the use of apostrophes, and prefer their use on symbols (&’s), numbers (7’s) and capitalized letters (Q&A’s), even though they are not necessary.

Quotations marks (” “) are a pair of punctuation marks used primarily to mark the beginning and end of a passage attributed to another and repeated word for word. They are also used to indicate meanings and to indicate the unusual or dubious status of a word.

“Don’t go outside,” she said.

Single quotation marks (‘ ‘) are used most frequently for quotes within quotes.

Marie told the teacher, “I saw Marc at the playground, and he said to me ‘Bill started the fight,’ and I believed him.”

The ellipsis is most commonly represented by three periods (. . . ) although it is occasionally demonstrated with three asterisks (***). The ellipsis is used in writing or printing to indicate an omission, especially of letters or words. Ellipses are frequently used within quotations to jump from one phrase to another, omitting unnecessary words that do not interfere with the meaning. Students writing research papers or newspapers quoting parts of speeches will often employ ellipsis to avoid copying lengthy text that is not needed.

Omission of words: She began to count, “One, two, three, four…” until she got to 10, then went to find him.

Within a quotation: When Newton stated, “An object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion…” he developed the law of motion.

British vs. American English

There are a few differences between punctuation in British and American English. The following charts details some of those differences:

British English

American English

Make your writing clear

Becoming familiar with the basic punctuation marks in the English language will allow you to express yourself better in your writing. Punctuation marks will also make your sentences clearer and more understandable to the reader.

View & Download PDF

Bệnh Gan Có Di Truyền?

Thưa bác sĩ Tuyết Phượng, bệnh gan có di truyền không? Với người có người thân trong gia đình mắc bệnh về gan thì tầm soát như thế nào?

HÃY THAM KHẢO NHỮNG THÔNG TIN TỔNG HỢP DƯỚI ĐÂY

Bạn thân mến,

Bệnh gan có nhiều nguyên nhân, một trong số đó có thể do di truyền, ví dụ như bệnh do rối loạn chuyển hóa chất sắt ở gan hay bệnh wilson.

Ngoài ra, hiểu về di truyền có thể hiểu rộng hơn, chẳng hạn như gia đình sống chung với nhau, sinh hoạt, ăn uống chung thì có thể bị lây nhiễm. Viêm gan siêu vi B, C lây qua 3 con đường: Máu, tình dục và mẹ truyền cho con. Còn viêm gan virus A, E thì lây qua đường ăn uống.

Trân trọng.

Gan là cơ quan làm việc vất vả nhất trong cơ thể. Nó có kích thước gần bằng một quả bóng nằm dưới xương sườn của bạn ở phía bên phải bụng. Nó được tạo thành từ 2 phần: thùy trái và thùy phải. Gan cần thiết cho việc tiêu hóa thức ăn, lọc chất độc hại ra khỏi cơ thể cũng như dự trữ năng lượng để cơ thể sử dụng khi cần.

Điều trị bệnh gan phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trường hợp người bệnh bị tổn thương gan do dùng quá liều paracetamol (còn gọi là acetaminophen quá liều), việc điều trị chỉ bao gồm chữa triệu chứng và súc rửa ruột. Khi nguyên nhân là một bệnh nhiễm virus như virus viêm gan A hoặc B, bác sĩ sẽ kê toa thuốc để điều trị nhiễm trùng và giám sát chặt chẽ gan của bạn thường xuyên. Một số bệnh về gan có thể được điều trị dễ dàng bằng cách thay đổi lối sống, chẳng hạn như ngưng uống rượu hoặc giảm cân. Nhưng những bệnh về gan khác có thể phải điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Còn bệnh suy gan giai đoạn cuối thì phải điều trị bằng cách ghép gan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất. chúng tôi không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa.

Trên hết, thay vì phải tìm cách chữa bệnh thì mình nghĩ chúng ta hãy nên giữ gìn sức khỏe thật tốt thông qua chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không nào?

Các thông tin trên website này được tự động tổng hợp, sưu tầm trên Internet, và thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào do việc áp dụng các thông tin trên website này gây ra.